Jogterületek

Ügyvédi társulásunk célja, hogy komplex jogi problémákra is jogi megoldásokat kínáljunk Ügyfeleink részére, együttesen több, mint ötven év szakmai tapasztalattal a hátunk mögött.

Családjog

  • házassági bontóperek
  • házassági, élettársi vagyonjogi perek
  • házassági vagyonjogi megállapodások szerkesztése és ellenjegyzése
  • szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése, megváltoztatása
  • kapcsolattartási ügyek, kapcsolattartás szabályozása, megváltoztatása
  • kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárásban képviselet ellátása
  • tartásdíjjal, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek (tartásdíj megállapítása, leszállítása, felemelése)
  • származás megállapításával kapcsolatos perek
  • apaság vélelmének megdöntésével kapcsolatos perek
  • gyámhatósági eljárásban képviselet ellátása
  • gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekményekkel kapcsolatos büntető ügyekben képviselet ellátása (tartási kötelezettség elmulasztása, kiskorú veszélyeztetése, kapcsolati erőszak…)
  • megelőző távoltás elrendelése iránti eljárásban képviselet ellátása

Szaktudás

Polgári jog

  • adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések

  • bérleti és használati jogot biztosító szerződések

  • kölcsönszerződések

  • életjáradéki szerződés, tartási szerződés

  • megbízási szerződések

  • fizetési meghagyás

  • személyiségi jogi perek

  • dologi jogi perek

  • kártérítési perek

  • sérelemdíj megfizetése iránti perek

  • követelések érvényesítése

  • tulajdoni igények érvényesítése

  • végrehajtás

Tapasztalat

Öröklési jog

  • végrendelet és egyéb végintézkedés szerkesztése és ellenjegyzése

  • hagyatéki eljárásban képviselet ellátása

  • hagyatéki perek

  • hagyatéki (hitelezői) igények érvényesítése

Empátia

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések

  • ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) készítése

  • termőföldek tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések készítése

  • haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése

  • telekalakítási megállapodás

  • elbirtoklással kapcsolatos ügyek

  • bérleti és használati szerződések készítése

  • közös tulajdon megszüntetése

  • teljes körű földhivatali ügyintézés

Elhivatottság

Büntetőjog

  • védelem ellátása büntető ügyekben járásbírósági és törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben egyaránt

  • gazdasági bűncselekmények esetén képviselet, hatóságokkal kapcsolattartás

  • képviselet a nyomozati eljárás során (gyanúsított kihallgatáson)

  • sértetti jogi képviselet ellátása

  • sértetti polgári jogi igény érvényesítése

  • magánvádló jogi képviseletének ellátása

Gyakorlat

Társasági jog,
civil szervezetek

  • cégek alapítása

  • cégek végelszámolása

  • változásbejegyzés

  • követeléskezelés

  • üzletrész átruházás

  • cégek átalakulása, egyesülése, szétválása

  • egyesületek, alapítványok alapítása

  • civil szervezetek alapító okirat módosításainak bírósági nyilvántartásban történő átvezetése

  • civil szervezetek jogi képviseletének ellátása

Kompetencia

Munkajog

  • munkajogi tanácsadás, munkaszerződések véleményezése, készítése

  • tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan

  • vitás ügyekben egyeztetés a felek között

  • munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtása

  • képviselet a munkaügyi jogvita során akár peren kívüli eljárás keretében, akár peres eljárás során a bíróságok előtt

Érdekképviselet

Közigazgatási eljárás

  • közigazgatási eljárásokban közigazgatási hatóság előtti képviselet (földforgalmi ügyek, gyámhatósági ügyek, kisajátítási ügyek
  • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése, peres képviselet

Precizitás

Dr. Steiner Anna

IRODA
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 10.

Dr. Steiner András

IRODA
2700 Cegléd, Damjanich u. 19.
KAPCSOLAT