Jogterületek

Ügyvédi társulásunk célja, hogy komplex jogi problémákra is jogi megoldásokat kínáljunk Ügyfeleink részére, együttesen több, mint ötven év szakmai tapasztalattal a hátunk mögött.

Családjog

 • házassági bontóperek
 • házassági, élettársi vagyonjogi perek
 • házassági vagyonjogi megállapodások szerkesztése és ellenjegyzése
 • szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése, megváltoztatása
 • kapcsolattartási ügyek, kapcsolattartás szabályozása, megváltoztatása
 • kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárásban képviselet ellátása
 • tartásdíjjal, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek (tartásdíj megállapítása, leszállítása, felemelése)
 • származás megállapításával kapcsolatos perek
 • apaság vélelmének megdöntésével kapcsolatos perek
 • gyámhatósági eljárásban képviselet ellátása
 • gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekményekkel kapcsolatos büntető ügyekben képviselet ellátása (tartási kötelezettség elmulasztása, kiskorú veszélyeztetése, kapcsolati erőszak…)
 • megelőző távoltás elrendelése iránti eljárásban képviselet ellátása

Szaktudás

Polgári jog

 • adásvételi, ajándékozási- és csereszerződések

 • bérleti és használati jogot biztosító szerződések

 • kölcsönszerződések

 • életjáradéki szerződés, tartási szerződés

 • megbízási szerződések

 • fizetési meghagyás

 • személyiségi jogi perek

 • dologi jogi perek

 • kártérítési perek

 • sérelemdíj megfizetése iránti perek

 • követelések érvényesítése

 • tulajdoni igények érvényesítése

 • végrehajtás

Tapasztalat

Öröklési jog

 • végrendelet és egyéb végintézkedés szerkesztése és ellenjegyzése

 • hagyatéki eljárásban képviselet ellátása

 • hagyatéki perek

 • hagyatéki (hitelezői) igények érvényesítése

Empátia

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések

 • ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere) készítése

 • termőföldek tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések készítése

 • haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése

 • telekalakítási megállapodás

 • elbirtoklással kapcsolatos ügyek

 • bérleti és használati szerződések készítése

 • közös tulajdon megszüntetése

 • teljes körű földhivatali ügyintézés

Elhivatottság

Büntetőjog

 • védelem ellátása büntető ügyekben járásbírósági és törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben egyaránt

 • gazdasági bűncselekmények esetén képviselet, hatóságokkal kapcsolattartás

 • képviselet a nyomozati eljárás során (gyanúsított kihallgatáson)

 • sértetti jogi képviselet ellátása

 • sértetti polgári jogi igény érvényesítése

 • magánvádló jogi képviseletének ellátása

Gyakorlat

Társasági jog,
civil szervezetek

 • cégek alapítása

 • cégek végelszámolása

 • változásbejegyzés

 • követeléskezelés

 • üzletrész átruházás

 • cégek átalakulása, egyesülése, szétválása

 • egyesületek, alapítványok alapítása

 • civil szervezetek alapító okirat módosításainak bírósági nyilvántartásban történő átvezetése

 • civil szervezetek jogi képviseletének ellátása

Kompetencia

Munkajog

 • munkajogi tanácsadás, munkaszerződések véleményezése, készítése

 • tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan

 • vitás ügyekben egyeztetés a felek között

 • munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtása

 • képviselet a munkaügyi jogvita során akár peren kívüli eljárás keretében, akár peres eljárás során a bíróságok előtt

Érdekképviselet

Közigazgatási eljárás

 • közigazgatási eljárásokban közigazgatási hatóság előtti képviselet (földforgalmi ügyek, gyámhatósági ügyek, kisajátítási ügyek
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése, peres képviselet

Precizitás

Dr. Steiner Anna

IRODA
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 10.

Dr. Steiner András

IRODA
2700 Cegléd, Damjanich u. 19.
KAPCSOLAT